ZAKON o zaštiti od požara

Osnovna obuka zaposlenih

Član 53

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavljaju pravna lica iz člana 56. stav 1. ovog zakona i lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Izuzetno od stava 3. ovog člana Ministarstvo odbrane ne pribavlja saglasnost.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

« Prethodni član Sledeći član »