Carinski zakon

Postupak tranzita na području treće države

Član 120

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak spoljnog tranzita iz člana 118. stav 2. tačka 1) ovog zakona primenjuje se na robu koja prolazi kroz područje treće države samo ako:.

1) je takva mogućnost predviđena međunarodnim ugovorima, ili

2) se prevoz kroz tu državu vrši na osnovu jedinstvene isprave za tranzit sačinjene na carinskom području Republike Srbije.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, postupak se smatra prekinutim dok se roba nalazi na teritoriji treće države.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »