Carinski zakon

Rok za izvoz ili ponovni izvoz robe, propisi za sprovođenje

Član 146

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ određuje rok u kome se dobijeni proizvodi moraju izvesti ili se moraju ponovno izvesti, odnosno u kome se mora zahtevati drugi carinski dozvoljen postupak ili upotreba. Prilikom određivanja tog roka uzima se u obzir vreme potrebno za obavljanje aktivnog oplemenjivanja i otpremanja dobijenih proizvoda.

Rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana kad je strana roba stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja. Carinski organ može da produži taj rok na osnovu blagovremenog i opravdanog zahteva nosioca odobrenja. Radi sprovođenja pojednostavljenog postupka, carinski organ može odrediti da se rok koji počinje u toku kalendarskog meseca ili kvartala završava poslednjeg dana narednog kalendarskog meseca ili kvartala.

U slučaju iz člana 143. stav 1. tačka 2) ovog zakona, carinski organ određuje rok u kome strana roba mora biti deklarisana za postupak aktivnog oplemenjivanja. Rok počinje da teče od dana prihvatanja deklaracije za izvoz dobijenih proizvoda izrađenih od ekvivalentne robe.

Vlada može da propiše posebne rokove za određene procese oplemenjivanja, kao i za pojedine vrste uvozne robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »