Carinski zakon

Davanje odobrenja

Član 145

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ daje odobrenje na pismeni zahtev lica koje vrši ili organizuje aktivno oplemenjivanje.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se dati samo:.

1) licima sa sedištem ili prebivalištem u carinskom području Republike Srbije, a licima sa sedištem van carinskog područja Republike Srbije, ako vrše uvoz robe netrgovinske prirode;

2) ako se uvozna roba može prepoznati u dobijenom proizvodu, osim u slučaju upotrebe iz člana 143. stav 2. alineja 4. ovog zakona, a u slučaju upotrebe ekvivalentne robe u skladu sa uslovima iz člana 144. ovog zakona;

3) ako se postupkom aktivnog oplemenjivanja postižu povoljniji uslovi za izvoz ili ponovni izvoz dobijenih proizvoda, pod uslovom da nisu ugroženi osnovni interesi domaćih proizvođača (ekonomski uslovi). Vlada propisuje način utvrđivanja ispunjenosti ekonomskih uslova iz ove tačke, kao i slučajeve u kojima se smatra da su ti uslovi ispunjeni.

III . Sprovođenje postupka
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »