Carinski zakon

Uslovi za davanje odobrenja

Član 175

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odobrenje se može dati:.

1) licima sa sedištem u Republici Srbiji, 2) ako je moguće utvrditi da su dobijeni proizvodi proizvedeni od privremeno izvezene robe, 3) ako davanje odobrenja ozbiljno ne ugrožava osnovne interese srpskih proizvođača (ekonomski uslovi).

Vlada može da propiše u kojim slučajevima nije potrebno da uslov iz stava 1. tačka 2) ovog člana bude ispunjen.

III . Sprovođenje postupka
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »