Carinski zakon

Uslovi za odobravanje potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina

Član 177

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa odredbom člana 178. stav 1. ovog zakona može se odobriti samo kad se dobijeni proizvodi deklarišu za stavljanje u slobodan promet u ime ili za račun:.

1) nosioca odobrenja ili

2) drugog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje ima saglasnost nosioca odobrenja, a ispunjeni su uslovi iz odobrenja.

Neće se odobriti potpuno ili delomično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina iz člana 178. ovog zakona ako nije ispunjen neki od uslova ili neka od obaveza u vezi s postupkom pasivnog oplemenjivanja, osim ako se utvrdi da ti nedostaci bitno ne utiču na pravilno sprovođenje postupka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »