Carinski zakon

Način utvrđivanja potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina

Član 178

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina propisano članom 172. stav 1. ovog zakona utvrđuje se tako što se od iznosa uvoznih dažbina obračunatih za dobijene proizvode koji se stavljaju u slobodan promet odbije iznos uvoznih dažbina koje bi bile obračunate na isti dan za privremeno izvezenu robu ako bi se ona uvozila u Republiku Srbiju iz države u kojoj je bila predmet oplemenjivanja ili države u kojoj je bila u poslednjoj fazi oplemenjivanja.

Iznos koji se odbija u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana izračunava se na osnovu količine i vrste robe na dan prihvatanja deklaracije za njeno stavljanje u postupak pasivnog oplemenjivanja i na osnovu ostalih elemenata za obračun koji važe za tu robu na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje dobijenih proizvoda u slobodan promet.

Vrednost privremeno izvezene robe je vrednost koja se prihvata za tu robu prilikom određivanja carinske vrednosti dobijenih proizvoda u skladu sa članom 46. stav 1. tačka 2) alineja 1. ovog zakona ili, ako se vrednost ne može utvrditi na taj način, vrednost koja odgovara razlici između carinske vrednosti dobijenih proizvoda i proizvodnih troškova utvrđenih na objektivan način.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana:.

1) određeni troškovi se ne uzimaju u obzir prilikom određivanja iznosa koji treba odbiti, ako je propisima koje je donela Vlada to predviđeno;

2) ako je privremeno izvezena roba pre stavljanja u postupak pasivnog oplemenjivanja bila stavljena u slobodan promet sa smanjenom stopom carine zbog njene upotrebe u posebne svrhe, sve dok važe uslovi za primenu smanjene stope carine, iznos koji treba odbiti biće jednak iznosu uvoznih dažbina koji je bio naplaćen kad je roba stavljena u slobodan promet.

Ako bi privremeno izvezena roba kod stavljanja u slobodan promet ispunjavala uslove za smanjenu ili stopu carine nula zbog njene upotrebe u posebne svrhe, ta stopa će se primeniti za dobijene proizvode, pod uslovom da je roba u državi u kojoj se odvijala prerada ili poslednja radnja prerade bila predmet radnji koje su u skladu s takvom upotrebom.

Ako je za dobijene proizvode predviđena primena mere preferencijalnog režima u smislu člana 30. stav 3. tač. 4) ili 5) ovog zakona i ako se takva mera primenjuje na robu čija je tarifna oznaka ista kao i tarifna oznaka za privremeno izvezenu robu, stopa carine na osnovu koje se utvrđuje iznos koji treba odbiti u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana je stopa koja bi bila primenjena na privremeno izvezenu robu ako bi ispunjavala uslove za primenu mere preferencijalnog režima.

Ako je međunarodnim sporazumom predviđeno delimično ili potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za dobijene proizvode, odredbe ovoga člana neće se primeniti.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »