Carinski zakon

Sistem standardne zamene

Član 181

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U postupku pasivnog oplemenjivanja, u skladu sa odredbama čl. 181. do 186. ovog zakona, primenjuje se sistem standardne zamene koji omogućava da dobijeni proizvod bude zamenjen sa uvoznim proizvodom (u daljem tekstu: proizvod za zamenu).

Carinski organ može odobriti primenu sistema standardne zamene ako se proizvodna radnja odnosi na popravku domaće robe koja nije predmet posebnih propisa donesenih u okviru poljoprivredne politike.

Odredbe koje se primenjuju na dobijene proizvode odnose se i na proizvode za zamenu, osim odredaba navedenih u članu 186. ovog zakona.

Carinski organ može odobriti da se pod propisanim uslovima proizvodi za zamenu uvezu pre nego se izveze roba za koju je odobren postupak (prethodni uvoz). U tom slučaju mora se položiti obezbeđenje u visini iznosa uvoznih dažbina za proizvod za zamenu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »