Carinski zakon

DEO ŠESTI CARINSKE POVLASTICE

GLAVA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica

Član 215

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina:.

1) šefovi stranih država, izaslanici šefova stranih država u specijalnoj misiji, kao i članovi njihove pratnje – na predmete namenjene službenoj i ličnoj upotrebi;

2) međunarodne organizacije – na predmete namenjene službenim potrebama;

3) međunarodne i druge strane humanitarne organizacije – na robu namenjenu pružanju humanitarne pomoći;

4) diplomatska i konzularna predstavništva stranih država – na predmete namenjene službenim potrebama;

5) šefovi stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi.

Oslobođeni su od plaćanja carine u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora:.

1) diplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi;

2) osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava – na predmete domaćinstva.

Predmeti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se otuđiti ili drugom licu dati na upotrebu pre prijave carinskom organu i sprovedenog postupka carinjenja.

Povlastice iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu koristiti domaći državljani niti strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »