Carinski zakon

DEO SEDMI CARINSKI DUG I OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA

GLAVA I OBEZBEĐENJE ZA NAPLATU CARINSKOG DUGA

Polaganje obezbeđenja

Član 225

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako carinski organ u skladu sa carinskim propisima zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga, to obezbeđenje je dužan da položi dužnik ili lice koje može postati odgovorno za taj dug. Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga uključuje i obezbeđenje plaćanja svih dažbina, taksi i naknada koje su carinski organi posebnim propisima dužni da naplaćuju prilikom uvoza i izvoza robe.

Carinski organ može da zahteva polaganje jednog obezbeđenja za plaćanje jednog carinskog duga.

Carinski organ može da odobri da drugo lice položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga umesto lica čija je to obaveza.

Polaganje obezbeđenja neće se zahtevati od organa državne uprave.

Carinski organ ne mora da zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga koji ne prelazi iznos od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Vlada može da propiše i druge slučajeve u kojima se neće zahtevati polaganje obezbeđenja, ili u kojima će se odobriti polaganje obezbeđenja u smanjenom iznosu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »