Carinski zakon

Pravila koja se primenjuju kod obračuna carinskog duga

Član 251

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za određenu robu obračunava se prema propisima koji su za tu robu važili na dan nastanka carinskog duga, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno. Odredbe ovog stava ne isključuju unapred odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

Ako nije moguće tačno odrediti kada je carinski dug nastao, smatraće se da je dug nastao u vreme kad carinski organ utvrdi da se roba nalazi u statusu koji uslovljava nastanak carinskog duga.

Ako na osnovu raspoloživih podataka carinski organ može da utvrdi da je carinski dug nastao pre trenutka iz stava 2. ovog člana, iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za predmetnu robu, utvrđuje se na osnovu propisa koji su važili za tu robu u najranijem trenutku u kojem se može na osnovu raspoloživih podataka utvrditi postojanje carinskog duga.

Pod uslovima i okolnostima koje utvrdi Vlada, na iznos carinskog duga naplatiće se kompenzatorna kamata radi sprečavanja neosnovanog sticanja finansijske koristi zbog pomeranja dana nastanka ili obračuna carinskog duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »