Carinski zakon

Mesto nastanka carinskog duga

Član 252

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug nastaje u mestu u kojem je deklaracija ili izvozna deklaracija iz čl. 237, 245. i 253. podneta, ili u mestu u kojem će biti podneta dopunska deklaracija iz člana 101. ovog zakona.

Osim u slučajevima iz stava 1. ovog člana, carinski dug može nastati i:.

1) u mestu u kome su nastupile činjenice i okolnosti koje uslovljavaju njegov nastanak,

2) ako nije moguće utvrditi mesto iz tačke 1) ovog stava, smatra se da je carinski dug nastao na mestu gde carinski organ zaključi da se roba nalazi u okolnostima u kojima nastaje carinski dug i

3) ako je roba stavljena u carinski postupak koji nije okončan, a mesto nastanka carinskog duga ne može se utvrditi u skladu sa tač. 1) i 2) ovog stava u utvrđenom roku, u mestu gde je roba stavljena u određeni carinski postupak ili u mestu u kome je u okviru carinskog postupka uneta u carinsko područje Republike Srbije.

Ako na osnovu raspoloživih podataka carinski organ može da utvrdi da je carinski dug nastao ranije, dok se roba nalazila na nekom drugom mestu, smatra se da je carinski dug nastao u mestu gde je utvrđeno da se roba ranije nalazila i to u najranijem trenutku u kojem se može utvrditi postojanje carinskog duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »