Carinski zakon

Povoljniji tarifni tretman predviđen međunarodnim sporazumom

Član 253

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako međunarodni sporazumi predviđaju povoljniji tarifni tretman pri uvozu robe poreklom iz Republike Srbije u te države, ako je roba dobijena u postupku aktivnog oplemenjivanja, roba koja nije poreklom iz Republike Srbije ili države sa kojom je zaključen sporazum, a sadržana je u toj robi sa poreklom, podleže obavezi plaćanja uvoznih dažbina. Uvozni carinski dug nastaje overavanjem isprava koje su potrebne za dobijanje takvog povoljnijeg tarifnog tretmana u drugoj državi.

Carinski dug iz stava 1. ovog člana nastaje u momentu prihvatanja izvozne deklaracije za tu robu.

Dužnik je deklarant. U slučaju posrednog zastupanja, dužnikom smatra se i lice za čiji račun je podneta deklaracija.

Visina uvoznih dažbina koja odgovara carinskom dugu, utvrđuje se na isti način kao da se radi o carinskom dugu koji bi nastao da je u tom momentu prihvaćena deklaracija za stavljanje strane robe u slobodan promet u svrhu okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »