Carinski zakon

Obaveštavanje dužnika o dugu

Član 255

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dužnik se, na propisani način, obaveštava o dugu na mestu na kojem je carinski dug nastao ili se smatra da je nastao u skladu sa odredbama člana 252. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dužnik se ne obaveštava o dugu:.

1) kada je uvedena privremena mera trgovinske politike u obliku dažbine, dok se ne utvrdi konačan iznos tih dažbina;

2) ako je iznos dažbine koji treba platiti veći od iznosa utvrđenog na osnovu obavezujućeg obaveštenja;

3) ako je prvobitna odluka da dužnik ne bude obavešten o carinskom dugu ili da bude obavešten o iznosu manjem od iznosa dažbine koji treba platiti, doneta na osnovu propisa koji su naknadno poništeni sudskom odlukom;

4) u slučajevima u kojima je carinski organ, na osnovu carinskih propisa, oslobođen obaveze da obaveštava dužnika o carinskom dugu.

Ako je iznos dažbine koji treba platiti jednak iznosu unetom u deklaraciju, dužnik neće biti posebno obavešten o iznosu duga, a smatraće se da je bio obavešten u trenutku puštanja robe od strane carinskog organa. Ako se iznos naveden u deklaraciji ne podudara sa iznosom koji je obračunao carinski organ, carinski organ na primeren način obaveštava dužnika o iznosu duga.

Dužnik će, osim u slučaju iz stava 3. ovoga člana, biti obavešten o carinskom dugu u roku od 14 dana od dana kada je carinski organ u mogućnosti da utvrdi iznos dažbine koji treba platiti.

Vlada propisuje slučajeve iz stava 2. tačke 4. ovoga člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »