Carinski zakon

Prinudna naplata carinskog duga

Član 268

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako iznos carinskog duga nije plaćen u propisanom roku, carinski organ obračunava zateznu kamatu na iznos duga i preduzima sve zakonom propisane mere za naplatu duga, uključujući i prinudnu naplatu.

Vlada propisuje do kog iznosa duga, odnosno kamate se ne vrši prinudna naplata.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »