Carinski zakon

Zastarevanje carinskog duga

Član 270

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug se ne može naplatiti po isteku roka od pet godina od dana njegovog nastanka.

Zastarevanje se prekida svakom radnjom carinskog organa koja se preduzima radi naplate dažbina, u kom slučaju rok počinje da teče od početka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pravo naplate zastareva po isteku 10 godina od dana nastanka carinskog duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »