Carinski zakon

GLAVA IV GAŠENJE CARINSKOG DUGA

Načini gašenja carinskog duga

Član 271

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug se gasi:.

1) plaćanjem iznosa duga, 2) otpustom iznosa duga, 3) nastupanjem zastarelosti potraživanja i u slučajevima pravno utvrđene nesposobnosti plaćanja dužnika,

4) ako je za robu deklarisanu za carinski postupak za koji nastaje obaveza plaćanja uvoznih dažbina:.

– deklaracija poništena, – roba pre puštanja bila zadržana i istovremeno ili naknadno oduzeta, uništena po nalogu carinskog organa, uništena ili ustupljena u korist države u skladu sa odredbama člana 209. ovog zakona ili uništena ili nepovratno izgubljena zbog njene vrste ili nepredviđenih okolnosti ili zbog više sile;

5) ako je roba za koju je carinski dug nastao prema članu 238. ovog zakona zadržana zbog nezakonitog unošenja i istovremeno ili naknadno oduzeta.

U slučaju da je roba zadržana ili oduzeta smatraće se da carinski dug nije ugašen ako je carinski dug osnov za utvrđivanje prekršajne ili krivične kazne ili je postojanje carinskog duga osnov za pokretanje krivičnog ili prekršajnog postupka.

Carinski dug nastao u skladu sa odredbama člana 253. ovog zakona biće ugašen kad se ponište sve formalnosti učinjene radi sticanja prava na povlašćeni carinski tretman kako je to navedeno u članu 253. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »