Carinski zakon

Povraćaj ili otpust carinskog duga za robu sa nedostatkom

Član 275

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ odobrava povraćaj ili otpust carinskog duga ako utvrdi da se iznos dažbina koji je proknjižen odnosi na robu koja je stavljena u određeni carinski postupak, a koju uvoznik nije prihvatio, jer je u trenutku prihvatanja deklaracije bila s nedostacima ili nije ispunjavala uslove ugovora na osnovu kojeg je uvezena.

Robom s nedostacima smatra se roba koja je bila oštećena pre puštanja.

Carinski organ odobrava povraćaj ili otpust uvoznog duga ako:.

1) roba nije bila upotrebljavana, osim ako je početna upotreba bila nužna da bi se utvrdili nedostaci robe ili njena neusklađenost s odredbama ugovora,

2) je roba izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije.

Carinski organ, na zahtev zainteresovanog lica, odobrava da roba bude uništena ili da radi ponovnog izvoza bude stavljena u postupak tranzita, postupak skladištenja, u slobodnu zonu ili slobodno skladište umesto da bude izvezena. U svrhu stavljanja robe u jedan od navedenih carinskih postupaka ili upotreba smatraće se da roba ima status strane robe.

Carinski organ neće odobriti povraćaj ili otpust uvoznog duga za robu koja je pre nego što je stavljena u slobodan promet bila privremeno uvezena radi ispitivanja, osim ako se ne utvrdi da takvim ispitivanjem¸ nije bilo moguće ustanoviti činjenicu da roba ima nedostatke ili da ne odgovara uslovima iz ugovora.

Carinski organ odobriće povraćaj ili otpust uvoznog duga iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana ako stranka podnese zahtev carinskom organu u roku od 12 meseci od dana kad je o iznosu toga duga obavešten dužnik.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, carinski organ može produžiti rok iz opravdanih i blagovremeno istaknutih razloga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »