Carinski zakon

Transakcijska vrednost

Član 39

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinska vrednost uvezene robe je transakcijska vrednost, odnosno stvarno plaćena cena ili cena koja treba da se plati za robu koja se prodaje radi izvoza u Republiku Srbiju, a po potrebi usklađena sa odredbama čl. 46. i 47. ovog zakona, pod uslovom da:.

1) nema ograničenja za kupca u pogledu raspolaganja robom ili njenom upotrebom, osim ograničenja koja:.

– su uvedena ili se zahtevaju na osnovu zakona ili koja zahtevaju državni organi Republike Srbije,

– ograničavaju geografsko područje na kom roba može ponovo da se proda, ili

– bitno ne utiču na vrednost robe;

2) prodaja ili cena nisu predmet nekih uslova ili nekog ograničenja čija vrednost ne može da se utvrdi u odnosu na vrednost odnosne robe;

3) nikakav prihod od naknadne preprodaje, raspolaganja robom ili njene upotrebe od strane kupca neće uticati neposredno ili posredno na prodavca, osim ako može da se izvrši odgovarajuće usklađivanje u skladu sa članom 46. ovog zakona; i

4) kupac i prodavac nisu međusobno povezani ili, ako su povezani, da je transakcijska vrednost prihvatljiva za carinske organe u smislu stava 2. ovog člana.

Radi procene uslova iz stava 1. tačka 4. ovog člana, primenjuje se sledeće:.

1) prilikom utvrđivanja da li se transakcijska vrednost može prihvatiti, činjenica da su kupac i prodavac međusobno povezani neće sama po sebi biti dovoljan razlog da se transakcijska vrednost smatra neprihvatljivom. Carinski organ, po potrebi, ispitaće okolnosti pod kojima je izvršena prodaja i prihvatiće transakcijsku vrednost, ako taj odnos nije uticao na cenu. Ako na osnovu podataka koje je dobio od deklaranta ili na osnovu drugih podataka, carinski organ sumnja da je taj odnos uticao na cenu, o tome će obavestiti deklaranta i daće mu mogućnost da odgovori. Carinski organ, na zahtev deklaranta, navešće razloge i dostaviti odgovor u pismenoj formi;

2) kada se prodaja vrši između međusobno povezanih lica, prihvatiće se transakcijska vrednost i vrednost robe će se utvrditi u skladu sa stavom 1. ovog člana, kad god deklarant dokaže da je ta vrednost približno jednaka jednoj od sledećih vrednosti koja je važila u isto ili približno isto vreme:.

– transakcijskoj vrednosti istovetne ili slične robe radi izvoza u Republiku Srbiju, kod prodaje između kupaca i prodavaca koji nisu međusobno povezani,

– carinskoj vrednosti istovetne ili slične robe, prema odredbama člana 43. ovog zakona, i

– carinskoj vrednosti istovetne ili slične robe, prema odredbama člana 44. ovog zakona.

3) Prilikom primene kriterijuma iz tačke 2) ovog stava vodi se računa o postojećim razlikama između komercijalnih nivoa, količine, elemenata nabrojanih u članu 46. ovog zakona, kao i o troškovima prodavca prilikom prodaje u kojoj prodavac i kupac nisu međusobno povezani, a koji nisu uračunati od strane prodavca prilikom prodaje u kojoj su on i kupac međusobno povezani.

4) kriterijumi navedeni u tač. 2) i 3) ovog stava primenjuju se na zahtev deklaranta samo radi poređenja, pri čemu se ne mogu utvrđivati druge vrednosti.

Pod stvarno plaćenom cenom ili cenom koju treba platiti podrazumevaju se sva plaćanja koja je izvršio ili koja treba da izvrši kupac prodavcu ili u korist prodavca za uvezenu robu i obuhvata sva plaćanja koja je kupac izvršio ili koja treba da izvrši, kao uslov za prodaju uvezene robe, prodavcu ili nekoj trećoj strani da bi se ispunila obaveza prodavca. Nije neophodno da oblik plaćanja bude prenos novčanih sredstava. Plaćanje može da se izvrši akreditivima ili prenosivim instrumentima plaćanja i može da se izvrši neposredno ili posredno.

Stvarno plaćena cena ili cena koja treba da se plati odnosi se na cenu uvezene robe. Prenos dividendi ili druge isplate kupca prodavcu, koje se ne odnose na uvezenu robu, nisu deo carinske vrednosti.

Marketing i druge aktivnosti koje preduzima kupac na sopstveni račun, osim onih za koje je članom 46. ovog zakona predviđeno usklađivanje vrednosti, ne smatraju se posrednim plaćanjem prodavcu, čak i ako se mogu smatrati da su u korist prodavca ili da su preduzete u dogovoru sa prodavcem, i njihovi troškovi neće biti obuhvaćeni cenom koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti kod utvrđivanja carinske vrednosti uvezene robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »