Carinski zakon

Obaveze deklaranta, odnosno uvoznika

Član 51

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Deklarant je dužan da u deklaraciji navede podatke o tome da je za robu koja se uvozi ugovorena obaveza plaćanja troškova, naknada, dela vrednosti isporučene robe i usluga ili dela prihoda iz člana 46. stav 1. tač. 2), 3) i 4) ovog zakona.

Uvoznik je dužan da prijavi carinskom organu svaku preprodaju, raspolaganje ili korišćenje uvezene robe iz kojih proizlazi obaveza plaćanja određenog iznosa prodavcu, u skladu sa članom 46. stav 1. tačka 4 ovog zakona, najkasnije u roku od 30 dana od datuma plaćanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »