Carinski zakon

Prava i obaveze carinskog organa koji utvrđuje carinsku vrednost

Član 53

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može da zahteva od deklaranta da podnese sve isprave i podatke koji su mu potrebni za utvrđivanje carinske vrednosti, u skladu sa čl. 39. do 49. ovog zakona.

Carinski organ može da proveri verodostojnost i tačnost bilo koje izjave, isprave ili deklaracije koja se podnosi za potrebe utvrđivanja carinske vrednosti.

Ako se iz opravdanih razloga uz deklaraciju ne podnese faktura, odnosno ako carinski organ osnovano sumnja da vrednost robe navedena u fakturi nije u skladu sa odredbama ovog zakona, carinska vrednost se utvrđuje na osnovu odredaba čl. od 40. do 45. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »