Carinski zakon

Mere za obezbeđenje istovetnosti robe

Član 97

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ dužan je da preduzme potrebne mere kako bi se obezbedila istovetnost robe, ako je identifikacija robe neophodna da bi se ispunili uslovi koji uređuju carinski postupak za koji je navedena roba deklarisana.

Carinska obeležja stavljena na robu ili na prevozno sredstvo može ukloniti ili uništiti samo carinski organ, a drugo lice samo uz odobrenje carinskog organa, osim kada se usled nepredviđenih okolnosti ili dejstva više sile moraju ukloniti ili uništiti da bi se zaštitila roba ili prevozno sredstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »