Carinski zakon

Obezbeđenje carinskog duga pre puštanja robe

Član 99

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako prihvatanjem deklaracije nastane carinski dug, roba obuhvaćena tom deklaracijom neće biti puštena deklarantu ako carinski dug nije plaćen ili obezbeđen.

U postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, roba obuhvaćena deklaracijom neće biti puštena dok se ne položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ako carinski organ, u skladu sa odredbama ovog zakona kojima je uređen postupak za koji je roba deklarisana, zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga koji bi mogao da nastane, roba se pušta kad bude položeno obezbeđenje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »