Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Organi ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Upravni odbor

Član 48

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Predsednika i članove upravnog odbora ustanove imenuje i razrešava osnivač.

Upravni odbor ustanove čiji je osnivač Republika Srbija imenuje i razrešava Vlada.

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja predsednika i članova upravnog odbora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Upravni odbor imenuje se na vreme od četiri godine.

Postupak imenovanja predsednika i članova upravnog odbora pokreće se najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika i članova upravnog odbora.

U upravni odbor ustanove ne može biti imenovano lice:.

1) koje je na funkciji u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji su poslovi nespojivi sa obavljanjem poslova u upravnom odboru ustanove;

2) koje je već imenovano u organ upravljanja druge ustanove učeničkog i studentskog standarda;

3) koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;

4) kome je izrečena mera zaštite od nasilja u porodici;

5) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Predsednik i članovi upravnog odbora ustanove nemaju pravo na naknadu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »