Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Prestanak dužnosti direktora

Član 56

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dužnost direktora ustanove prestaje: istekom mandata, na lični zahtev, sticanjem uslova za prestanak radnog odnosa i razrešenjem.

Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi osnivač, po pribavljenom mišljenju upravnog odbora ustanove.

Osnivač može da razreši direktora dužnosti pre isteka mandata:.

1) ako je konačnim aktom nadležnog organa utvrđeno da je ustanova, odnosno direktor odgovoran za prekršaj iz ovog zakona, privredni prestup ili krivično delo u vršenju dužnosti;

2) ako je nadležni organ utvrdio da direktor ne preduzima mere za ostvarivanje planova i programa ustanove;

3) ako direktor ne postupi po nalogu, odnosno meri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;

4) ako nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima ustanove, poslovnim prostorom, opremom i imovinom ustanove na nezakonit način;

5) ako direktor predlaganjem nezakonitih odluka, nepotpunim i neblagovremenim informisanjem, ometanjem sazivanja sednica upravnog odbora ili sazivanjem sednica suprotno poslovniku upravnog odbora ometa rad upravnog odbora i zaposlenih;

6) ako direktor ne preduzima odgovarajuće mere prema vaspitaču, stručnom saradniku odnosno drugom zaposlenom u ustanovi koji ne izvršava svoje radne obaveze, fizički kažnjava ili vređa ličnost učenika ili studenta;

7) ako se u ustanovi vodi evidencija i izdaju isprave suprotno zakonu;

8) ako ustanova ne obezbedi čuvanje propisane evidencije i dokumentacije;

9) ako ustanova zasnuje radni odnos sa vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim suprotno zakonu;

10) ako ustanova ne sprovodi mere bezbednosti i zaštite učenika, odnosno studenata i zaposlenih;

11) ako se u toku mandata utvrdi da direktor ne ispunjava uslove iz člana 53. ovog zakona;

12) ako upravni odbor ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu ustanove;

13) ako direktor svojim postupcima onemogućava ostvarivanje prava zaposlenih ili je doprineo da se poremete odnosi u ustanovi;

14) ako direktor svojim nesavesnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja ustanovi nanese štetu u većem obimu;

15) ako direktor ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje dužnosti direktora;

16) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »