Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Upravni odbor Fonda

Član 75

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Upravni odbor Fonda ima pet članova uključujući i predsednika.

Predsednika i članove upravnog odbora Fonda imenuje i razrešava Vlada, na period od četiri godine.

Predsednik i članovi upravnog odbora Fonda imenuju se iz reda istaknutih naučnih, kulturnih i društvenih radnika, na predlog ministarstava u čiji delokrug spadaju poslovi prosvete, nauke, odnosno kulture.

Po dva člana upravnog odbora imenuju se na predlog ministarstva nadležnog za poslove prosvete i ministarstva nadležnog za poslove nauke, a jedan član se imenuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Predsednik i članovi upravnog odbora Fonda mogu biti razrešeni i pre isteka mandata:

1) na lični zahtev;

2) ukoliko ne dolaze na sednice i ne učestvuju u radu upravnog odbora;

3) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »