Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Član 91

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslove inspekcijskog nadzora vrši inspektor u Ministarstvu (u daljem tekstu: inspektor).

Inspektor:

1) vrši kontrolu postupanja ustanove u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno-pedagošku proveru rada ustanove;

2) vrši kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove i za proširenu delatnost ustanove;

3) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;

4) naređuje merenja koja obavlja druga stručna organizacija kad ustanova sama ili preko druge stručne organizacije vrši merenja, a rezultati merenja pružaju osnov za to;

5) saslušava i uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica;

6) preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika, njihovih roditelja i staratelja, studenata, vaspitača, stručnih saradnika i zaposlenih i direktora;

7) vrši kontrolu postupka prijema u ustanovu i izdavanja učeničke i studentske legitimacije;

8) vrši kontrolu vođenja propisane evidencije u ustanovi;

9) vrši pregled opštih i pojedinačnih akata ustanove, faktura i dokumentacije na osnovu kojih su fakture obračunate i ispostavljene Ministarstvu.

Inspektor je ovlašćen da:

1) naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka i odredi rok za njihovo otklanjanje;

2) naloži rešenjem izvršenje propisane mere koja je naložena, a nije izvršena;

3) zabrani rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom zakonu;

4) privremeno zabrani rešenjem rad ustanove koja obavlja delatnost, a ne ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika;

5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

6) obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

Inspektor obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Protiv rešenja inspektora iz stava 3. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ustanova može izjaviti žalbu ministru.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra doneto po žalbi konačno je.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »