Zakon o oznakama geografskog porekla

Evropske zajednice

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla može da podnese zahtev za međunarodno registrovanje u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku Srbiju.

Ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, odnosno podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode može da podnese zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice kojim se uređuje zaštita oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode (u daljem tekstu: propis Evropske zajednice).

Zahtev za međunarodno registrovanje iz stava 1. ovog člana, kao i zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice iz stava 2. ovog člana, uz plaćanje propisane takse, podnosi se preko organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Zahtev za međunarodno registrovanje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: geografski naziv koji se štiti i njegovu transliteraciju, naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava geografskim nazivom sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik; podatke o ovlašćenom korisniku ili ovlašćenim korisnicima imena porekla podnosiocima zahteva; podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika; dokaz o plaćenoj taksi; potpis i pečat podnosioca zahteva.

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava geografskim nazivom; podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika; dokaz o plaćenoj taksi; potpis i pečat podnosioca zahteva.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »