Zakon o oznakama geografskog porekla

Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

Član 16

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kontrolom kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u smislu ovog zakona, smatra se kontrola usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje proizvoda i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu.

Kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda vrši sertifikaciono telo koje je akreditovano od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima o akreditaciji.

Kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda vrše sertifikaciona tela koja su ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i koja su akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima o akreditaciji.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove, način i postupak kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U pogledu oznaka geografskog porekla kojima se obeležavaju proizvodi sa geografskog područja Republike Srbije, za koje je podnet zahtev za registrovanje na nivou Evropske zajednice u skladu sa Uredbom EU 510/2006, kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava tih proizvoda, vrše sertifikaciona tela iz stava 3. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »