Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 19. tačka 3) ovog zakona, ako je u pitanju prijava geografske oznake, podnose se u vidu specifikacije koja sadrži:.

1) podatke o podnosiocu prijave geografske oznake i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) oznaku koja se štiti;

3) opis načina proizvodnje proizvoda;

4) podatke o kvalitetu ili posebnim svojstvima proizvoda, ili podatke o stečenoj reputaciji;

5) podatke o uzročnoj vezi između kvaliteta, ili reputacije, ili drugih posebnih svojstava proizvoda i opisanog geografskog područja, kao i dokaz da proizvod potiče sa opisanog geografskog područja;

6) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

7) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda.

Ako se specifične karakteristike proizvoda odnose na kvalitet ili posebna svojstva proizvoda, sastavni deo specifikacije iz stava 1. ovog člana je i dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta, odnosno posebnih svojstava tog proizvoda.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu specifikacije iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz specifikaciju i propisuje njihovu sadržinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »