Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 23

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 19. tačka 3) ovog zakona, ako je u pitanju prijava imena porekla, podnose se u vidu elaborata koji sadrži:.

1) podatke o podnosiocu prijave imena porekla i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) geografski naziv koji se štiti;

3) podatke o ustaljenom načinu i postupku proizvodnje proizvoda;

4) podatke o posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda;

5) podatke o uzročnoj vezi između posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda i opisanog geografskog područja, kao i dokaz da proizvod potiče sa opisanog geografskog područja;

6) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

7) dokaz o izvršenoj kontroli sirovina u smislu člana 7. ovog zakona;

8) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda;

9) podatke o količini proizvoda koja se proizvede u toku jedne godine.

Sastavni deo elaborata iz stava 1. ovog člana je dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu elaborata iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz elaborat i propisuje njihovu sadržinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »