Zakon o oznakama geografskog porekla

Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijava se zavodi u odgovarajući registar prijava iz člana 11. stav 1. ovog zakona samo ako sadrži sve bitne delove prijave iz člana 19. ovog zakona.

Na prijavi koja sadrži sve bitne delove iz člana 19. ovog zakona zabeležiće se broj prijave i datum njenog prijema u organu nadležnom za poslove intelektualne svojine, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda.

Ako prijava ne sadrži sve bitne delove iz člana 19. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine o tome će obavestiti podnosioca prijave i odrediti mu rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja u kome je dužan da dopuni prijavu bitnim delom koji nedostaje, uz upozorenje da će prijava biti odbačena ako u ostavljenom roku ne dopuni prijavu.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku dopuni prijavu, kao datum podnošenja prijave smatraće se datum kada je organu nadležnom za poslove intelektualne svojine dostavljena dopuna prijave, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda, a prijava se upisuje u odgovarajući registar prijava.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne dopuni prijavu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »