Zakon o oznakama geografskog porekla

Redosled ispitivanja prijave

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijave se ispituju po redosledu podnošenja koji se utvrđuje prema datumu njihovog podnošenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, prijava se rešava po hitnom postupku:.

1) u slučaju postupka pokrenutog pred sudom, carinskim organom ili organom inspekcijskog nadzora, na zahtev suda, carinskog organa ili nadležnog inspekcijskog organa;

2) ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, odnosno zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »