Zakon o oznakama geografskog porekla

Ispitivanje urednosti prijave

Član 26

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijava se smatra urednom ako sadrži sve elemente iz čl. 19. do 23. ovog zakona.

Ako utvrdi da prijava nije uredna, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca prijave i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u prijavi u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, ili ne plati taksu za njeno uređivanje, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »