Zakon o oznakama geografskog porekla

Ispitivanje uslova za priznavanje oznake geografskog porekla

Član 27

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je prijava uredna u smislu člana 26. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake.

U postupku ispitivanja uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake pribavi mišljenje organa državne uprave nadležnog za oblast u okviru koje su proizvodi, odnosno usluge koji se štite imenom porekla, odnosno geografskom oznakom (u daljem tekstu: nadležni organ).

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana dužan je da traženo mišljenje dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatraženo.

Ako nadležni organ iz stava 2. ovog člana traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će ispunjenost uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake ispitivati bez pribavljenog mišljenja.

Odredbe st. 2, 3. i 4. ovog člana ne primenjuju se na postupak po međunarodnim prijavama imena porekla koje su podnete na osnovu Lisabonskog aranžmana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »