Zakon o oznakama geografskog porekla

Rešenje o odbijanju prijave

Član 28

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je nadležni organ dao negativno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake ili ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da prijava imena porekla, odnosno geografske oznake ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine pismenim putem će obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može da bude priznata i pozvaće ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako se podnosilac prijave u ostavljenom roku izjasni o razlozima zbog kojih ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može da bude priznata, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o njegovom izjašnjenju pribavi mišljenje nadležnog organa iz člana 27. stav 2. ovog zakona.

Ako nadležni organ iz člana 27. stav 2. ovog zakona traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će postupak ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake nastaviti bez pribavljenog mišljenja.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti prijavu ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili nadležni organ ostanu pri stavu da se ime porekla, odnosno geografska oznaka ne može priznati.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »