Zakon o oznakama geografskog porekla

Pretvaranje prijave imena porekla u prijavu geografske oznake i obrnuto

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Do okončanja postupka, na zahtev podnosioca prijave imena porekla ili geografske oznake, uz plaćanje propisane takse, prijava imena porekla može da se pretvori u prijavu geografske oznake i obrnuto.

Pretvorena prijava zadržava datum podnošenja prvobitno podnete prijave.

U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, ako uoči da nisu ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, ali da su ispunjeni uslovi za priznavanje geografske oznake, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da predloži podnosiocu prijave imena porekla da se ta prijava smatra prijavom geografske oznake i da se postupak nastavi po pravilima postupka za tu vrstu prijave i određuje rok u kome je podnosilac prijave dužan da se izjasni.

U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje geografske oznake, ako uoči da su ispunjeni uslovi, ili da bi mogli biti ispunjeni uslovi za priznavanje imena porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da predloži podnosiocu prijave geografske oznake da se ta prijava smatra prijavom imena porekla i da se postupak nastavi po pravilima postupka za tu vrstu prijave i određuje rok u kome je podnosilac prijave dužan da se izjasni.

O pretvaranju odgovarajuće prijave organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »