Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 35

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži:.

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla;

3) vrstu proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla;

4) naziv područja ili mesta odakle proizvod potiče;

5) način obeležavanja proizvoda;

6) izgled geografske oznake ili imena porekla;

7) naznačenje specifičnih karakteristika proizvoda;

8) naznačenje da li se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika odnosi na ime porekla ili na geografsku oznaku;

9) naziv sertifikacionog tela koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

10) potpis podnosioca prijave;

11) dokaz o plaćenoj propisanoj taksi.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »