Zakon o oznakama geografskog porekla

Redosled ispitivanja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 39

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ispituju se po redosledu podnošenja koji se utvrđuje prema datumu njihovog podnošenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, prijava se rešava po hitnom postupku :.

1) u slučaju postupka pokrenutog pred sudom, carinskim organom ili organom inspekcijskog nadzora, na zahtev suda, carinskog organa ili nadležnog inspekcijskog organa;

2) ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, odnosno zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »