Zakon o oznakama geografskog porekla

Ispitivanje urednosti prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 40

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika smatra se urednom ako sadrži sve elemente iz čl. 35. do 37. ovog zakona, dokaz o uplati takse za prijavu i druge propisane podatke.

Ako utvrdi da prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika nije uredna, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca prijave i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u prijavi u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, ili ne plati propisanu taksu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »