Zakon o oznakama geografskog porekla

Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 38

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika zavodi se u odgovarajući registar prijava iz člana 11. stav 1. ovog zakona samo ako sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona.

Na prijavi koja sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona zabeležiće se broj prijave i datum njenog prijema u organu nadležnom za poslove intelektualne svojine o čemu se podnosiocu prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika izdaje potvrda.

Ako prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ne sadrži sve bitne delove iz člana 34. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine o tome će obavestiti podnosioca prijave i odrediti mu rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja u kome je dužan da dopuni prijavu bitnim delom koji nedostaje, uz upozorenje da će prijava biti odbačena ako u navedenom roku ne dopuni prijavu.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku dopuni prijavu, kao datum podnošenja prijave smatraće se datum kada je organu nadležnom za poslove intelektualne svojine dostavljena dopuna prijave, o čemu se podnosiocu prijave izdaje potvrda, a prijava se upisuje u odgovarajući registar prijava.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku ne dopuni prijavu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti prijavu.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »