Zakon o oznakama geografskog porekla

Ispitivanje uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 41

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika uredna u smislu člana 40. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u smislu člana 32. ovog zakona.

U postupku ispitivanja uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla pribavi mišljenje nadležnog organa.

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana dužan je da traženo mišljenje dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatraženo.

Ako nadležni organ iz stava 2. ovog člana traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će ispunjenost uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ispitivati bez pribavljenog mišljenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »