Zakon o oznakama geografskog porekla

Rešenje o odbijanju prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 42

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je nadležni organ dao negativno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ili ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine pismenim putem će obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla i pozvaće ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako se podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku izjasni o razlozima zbog kojih mu se ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da o njegovom izjašnjenju pribavi mišljenje nadležnog organa.

Ako nadležni organ traženo mišljenje ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je zatraženo, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će postupak ispitivanja ispunjenosti uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla nastaviti bez pribavljenog mišljenja.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili nadležni organ ostanu pri stavu da se podnosiocu prijave ne može priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »