Zakon o oznakama geografskog porekla

Pretvaranje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake i obrnuto

Član 43

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je u toku postupka po prijavi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika došlo do pretvaranja prijave imena porekla u prijavu geografske oznake, ili pretvaranja prijave geografske oznake u prijavu imena porekla, u skladu sa članom 29. ovog zakona, podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika koja se odnosi na ime porekla, odnosno geografsku oznaku čije je pretvaranje izvršeno, dužan je da, uz plaćanje propisane takse, podnese zahtev za pretvaranje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, ili obrnuto.

Pretvorena prijava zadržava datum podnošenja prvobitno podnete prijave.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine dužan je da bez odlaganja obavesti sve podnosioce prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika koja se odnosi na određeno ime porekla, odnosno geografsku oznaku da je u skladu sa odredbom člana 29. ovog zakona, podnet zahtev za pretvaranje prijave imena porekla, odnosno geografske oznake.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi zaključak.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »