Zakon o oznakama geografskog porekla

Zaključak o plaćanju takse za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 44

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika ispunjava uslove koji su propisani ovim zakonom da se podnosiocu prijave prizna status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će pozvati podnosioca prijave da plati taksu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, za prve tri godine i troškove objave podataka o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla, i da dostavi dokaze o izvršenim uplatama.

Ako podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika u roku od 30 dana ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika odustao od prijave.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine doneće zaključak o obustavi postupka.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »