Zakon o oznakama geografskog porekla

Izdavanje isprave o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 46

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla izdaje se isprava o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, a propisani podaci o priznatom statusu objavljuju se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Isprava o priznatom statusu ovlašćenog korisnika iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla i broj prijave; datum podnošenja prijave; datum upisa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla; podatke do kada važi status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; datum izdavanja isprave, a može da sadrži i druge podatke koji čine sadržinu odgovarajućeg registra.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu isprave iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »