Zakon o oznakama geografskog porekla

Objavljivanje priznatog statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 47

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, objavljuje se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

U službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine objavljuju se sledeći podaci: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podaci o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla; datum upisa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; registarski broj oznake geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ovlašćeni korisnik imena porekla ili geografske oznake; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naziv područja ili mesta iz kog potiče proizvod koji se obeležava oznakom geografskog porekla; datum do kog važi priznati status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; podaci o prestanku statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, kao i o osnovu prestanka; podaci o promenama koje se odnose na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »