Zakon o oznakama geografskog porekla

Postupak po zahtevu za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 49

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla smatra se urednim ako sadrži elemente iz člana 48. ovog zakona, dokaz o uplati takse za zahtev i druge propisane podatke.

Ako utvrdi da zahtev iz stava 1. ovog člana nije uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Ako podnosilac zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika u ostavljenom roku ne uredi zahtev, ili ne plati propisanu taksu, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti zahtev.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »