Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 50

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla uredan organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li su ispunjeni uslovi za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u smislu člana 32. ovog zakona.

Ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine utvrdi da zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja izjasni o razlozima zbog kojih se status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne može obnoviti.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže 90 dana.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ako se podnosilac zahteva uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ostane pri stavu da se podnosiocu zahteva ne može obnoviti status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »