Zakon o oznakama geografskog porekla

V. PROMENE KOJE SE ODNOSE NA OVLAŠĆENE

KORISNIKE OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA

Član 52

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine, na zahtev ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika, može doneti rešenje o upisu u odgovarajući registar nadležnog organa, statusne promene, promene oblika organizovanja i druge promene koje se odnose na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika.

Protiv rešenja stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »